A – Khai Vị | APPETIZERS

1. Bò Nướng Que (2) | Lemongrass beef skewers $ 4.95
2. Gà Nướng Que (2) | Lemongrass chicken skewers $ 4.95
3. Tôm Nướng Que (2) | Lemongrass shrimp skewers $ 5.95
4. Gà Popcorn Chiên Giòn (6) | ILP popcorn chicken $ 4.95
5. Cánh Gà Chiên (5) | Fried chicken wings $ 5.25
6. Tôm Chiên (5) | Fried shrimp $ 6.25
7. Cua Cream Cheese (5) | Crabmeat cream cheese Rangoon $ 5.25
8. Khoai Tây Chiên | French fried $ 3.45

C – Cuốn | ROLLS

1. Chả Giò Mặn (2) | Crispy egg rolls (fried) $ 3.45
2. Chả Giò Chay (2) | Crispy veggies egg rolls (fried) $ 3.45
3. Gỏi Cuốn Tôm Thịt (2) | Shrimp & pork spring rolls (salad roll) $ 3.95
4. Gỏi Cuốn Tôm (2) | Shrimp spring rolls (salad roll) $ 3.95
5. Gỏi Cuốn Gà Nướng (2) | BBQ chicken spring rolls (salad roll) $ 3.95
6. Gỏi Cuốn Thịt Nướng (2) | BBQ pork spring rolls (salad roll) $ 3.95
7. Gỏi Cuốn Đậu Hủ (2) | Tofu spring rolls (salad roll) $ 3.95
8. Gỏi Cuốn Trái Bơ (2) | Avocado spring rolls (salad roll) $ 3.95

G – Gỏi | SALADS

1. Gỏi Gà | Chicken salad $ 6.95
2. Gỏi Tôm | Shrimp salad $ 7.95
3. Gỏi Tôm & Gà | Shrimp & chicken salad $ 8.95
4. Gỏi Xoài | Mango salad $ 7.95
5. Gỏi Chay | Tofu salad $ 6.95

LCD – LUVLY COMBO DEALS: select your favorite soup & sandwich

(exclude #1 & #2)

Phở + Bánh Mì | NOODLE SOUP (Small) + SANDWICH (Half / Full) $10.95/$12.95
1. *Phở Bò & Bánh Mì | Beef filet mignon, flank, brisket & sandwich (Half/Full)
2. *Phở Gà & Bánh Mì | Chicken soup & sandwich (Half/Full)
3. *Phở Đồ Biển & Bánh Mì | Seafood soup & sandwich (Half/Full)
4. *Phở Chay & Bánh Mì | Tofu veggies soup & sandwich (Half/Full)

BM – Bánh Mì | SANDWICHES (with egg mayo & veggies)

Add Fried Egg (1) $ 1.25

1. *Bánh Mì Chảo | Sizzling egg, pate, ham, jambon, headcheese & sausage $ 7.95
2. *Bánh Mì Tôm Nướng | Grilled shrimp sandwich $ 6.95
3. *Bánh Mì Đặc Biệt | Classic sandwich, pate, ham, jambon, headcheese $ 5.95
4. *Bánh Mì Thịt Nướng | Grilled pork sandwich $ 5.95
5. *Bánh Mì Gà Nướng | Grilled chicken sandwich $ 5.95
6. *Bánh Mì Trứng | Scramble egg sandwich $ 5.95
7. *Bánh Mì Trái Bơ | Avocado sandwich $ 5.95
8. *Bánh Mì Đậu Hủ | Tofu sandwich $ 5.95

P – Phở | NOODLE SOUP (Beef/Chicken/Veggies Broth)

Medium 9.95 | X-Large 12.95

Add Beef Short Rib 3.45

1. *Phở Đặc Biệt “I LUV PHO” | Filet mignon, beef meatballs, flank, tripe & soft tendon
2. *Phở Tái | Beef filet mignon
3. *Phở Tái Bò Viên | Beef filet mignon & meatballs
4. *Phở Tái Chín | Beef filet mignon & brisket
5. *Phở Tái Nạm | Beef filet mignon & flank
6. *Phở Tái Gân | Beef filet mignon & soft tendon
7. *Phở Tái Gầu | Beef filet mignon & crunchy fat
8. *Phở Tái Sách | Beef filet mignon & tripe
9. Phở Bò Viên | Beef meatballs
10. Phở Chín | Well done brisket
11. Phở Chín Nạm | Beef flank & brisket
12. Phở Chín Nạm Gầu Sách | Beef flank, brisket, crunchy fat, tripe
13. Phở Nạm | Beef flank
14. Phở Nạm Gầu | Beef flank & crunchy fat
15. Phở Gà (thịt trắng) | White meat chicken
16. Phở Gà (thịt nâu) | Dark meat chicken
17. Phở Tôm | Shrimp
18. Phở Hải Sản | Seafood
19. Phở Chay | Tofu & veggies

K – Bò Kho | BEEF STEW

Medium 10.95 | X-Large 12.95

1. Phở Bò Kho | Spicy beef stew with rice noodles
2. Bánh Mì Bò Kho | Spicy beef stew with French bread
3. Mì Bò Kho | Spicy beef stew with egg noodles
4. Bún Bò Kho | Spicy beef stew with rice vermicelli

M – Mì / Hủ Tiếu | RAMEN / RICE NOODLE SOUP (Pork Broth)

1. Mì Thập Cẩm | Special combination ramen $ 11.95
2. Mì Hải Sản | Seafood ramen $ 12.95
3. Hủ Tiếu Thập Cẩm | Special combination rice noodle soup $ 11.95
4. Hủ Tiếu Hải Sản | Seafood rice noodle soup $ 12.95

CN – Cơm & Nướng | STEAM RICE & GRILLED

Adding Fried Egg (1) 1.25

1. Cơm Tấm Đặc Biệt “I LUV PHO” | 5 topping with broken rice $ 13.95
2. Cơm Tấm Sườn Nướng | Grilled pork chop with broken rice $ 12.95
3. Cơm Tấm Thịt Nướng | Grilled pork with broken rice $ 12.95
4. Cơm Thịt Nướng | Grilled pork with rice $ 12.95
5. Cơm Gà Nướng | Grilled chicken with rice $ 11.95
6. Cơm Tôm Nướng | Grilled shrimp with rice $ 12.95
7. Cơm Sườn Bò Đại Hàn | Korean BBQ beef ribs with flavor rice $ 13.95

T – Cơm Thố Tay Cầm | CASSEROLE

1. Cơm Tay Cầm Đặc Biệt “I LUV PHO” | Crispy baked rice topping with shrimp, imitation crab, squid, chicken, beef & veggies $ 13.95
2. Cơm Tay Cầm Gà | Crispy baked rice topping with chicken & veggies $ 11.95
3. Cơm Tay Cầm Bò | Crispy baked rice topping with beef & veggies $ 11.95
4. Cơm Tay Cầm Hải Sản | Crispy baked rice topping with shrimp, imitation crab, squid & veggies $ 13.95
5. Cơm Tay Cầm Tôm | Crispy baked rice topping w/ shrimp & veggies $ 12.95
6. Cơm Tay Cầm Chay | Crispy baked rice topping w/ tofu & veggies $ 11.95

B – Bún | VERMICELLI & Veggies

Adding Egg Roll (1) 1.45

1. Bún Tôm Thịt Nướng | Grilled shrimp, pork & egg rolls $ 11.95
2. Bún Thịt Nướng | Grilled pork $ 10.95
3. Bún Gà Nướng | Grilled chicken $ 10.95
4. Bún Tôm Nướng | Grilled shrimp $ 11.95
5. Bún Bò Xào Sả Ớt | Spicy beef sautéed w/ lemongrass & onions $ 10.95
6. Bún Gà Xào Sả Ớt | Spicy chicken sautéed w/ lemongrass & onions $ 10.95
7. Bún Đậu Hủ | Spicy tofu sautéed w/ lemongrass & onions $ 10.95
Assorted Veggies: broccoli, carrot, baby bok choy & mushrooms

X – Món Xào | STIR FRIED DISHES | WITH PAN FRIED NOODLES / STEAM RICE

1. Hủ Tiếu Áp Chảo Thập Cẩm | Combination flat noodles (shrimp, beef, chicken, squid & veggies) $ 13.95
2. Hủ Tiếu Áp Chảo Bò | Beef & veggies served w/ flat noodles $ 12.95
3. Hủ Tiếu Áp Chảo Gà |Chicken & veggies served w/ flat noodles $ 11.95
4. Mì Xào Dòn Hải Sản | Seafood & veggies w/ crispy noodles $ 13.95
5. Cơm Xào Thập Cẩm | Combination (shrimp, beef, chicken, squid & veggies) served w/ steam rice $ 12.95
6. Cơm Tôm Xào Rau Cải |Shrimp & veggies served w/ steam rice $ 12.95
7. Cơm Bò ào Sả Ớt | Spicy beef sautéed w/ lemongrass, bell peppers & onions $ 12.95
8. Cơm Gà Xào Sả Ớt | Spicy chicken sautéed w/ lemongrass, bell peppers & onions $ 11.95
9. Hủ Tiếu Áp Chảo Chay | Tofu & veggies served w/ flat noodle $ 11.95
10. Mì Xào Dòn Chay | Tofu & veggies w/ crispy noodle $ 11.95
11.Cơm Đậu Hủ Xào | Spicy tofu sautéed with lemongrass, bell peppers & onions $ 11.95

CC – Cơm Chiên | FRIED RICE

1. Cơm Chiên Thập Cẩm | Combination fried rice $ 12.95
2. Cơm Chiên Gà | Chicken fried rice $ 11.95
3. Cơm Chiên Tôm | Shrimp fried rice $ 12.95
4. Cơm Chiên Gà Lúc Lắc | Shaking chicken served w/ steam rice / fried rice $ 12.95
5. Cơm Chiên Bò Lúc Lắc | Shaking beef served w/ steam rice or fried rice $ 13.95
6. Cơm Chiên Chay | Tofu & veggies fried rice $ 11.95

S – Các Món Gọi Thêm | SIDE DISHES

1. *Trứng Trần (2) | 2 Poached eggs in beef soup $ 2.00
2. Hành Trần/Dấm | Steam onion/vinaigrette onion $ 1.00
3. Chén Cơm Trắng/Bún/Phở | Steam rice/vermicelli/rice noodles $ 1.45
4. Thêm Bò/Gà vào Phở | Extra meat in noodle soup (beef/chicken) $ 2.45
5. Thêm Dĩa Tái | Extra plate of rare filet mignon $ 3.45
6. Chén Bò Viên | Beef meatballs soup $ 3.45
7. Phở Không Thịt | Noodles in beef/chicken soup $ 5.95
8. Chén Sườn Bò | Beef short rib in soup $ 5.95
9. Đậi Hủ Rau Cải Luột & Sốt | Tofu & steam veggies w/ sauce $ 6.95

Assorted Veggies: broccoli, carrot, baby bok choy & mushrooms

*Consumer advisory: consuming raw or under cooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness if you have certain medical conditions.

A – Khai Vị | APPETIZERS

1. Bò Nướng Que (2) | Lemongrass beef skewers $ 4.95
2. Gà Nướng Que (2) | Lemongrass chicken skewers $ 4.95
3. Tôm Nướng Que (2) | Lemongrass shrimp skewers $ 5.95
4. Gà Popcorn Chiên Giòn (6) | ILP popcorn chicken $ 4.95
5. Cánh Gà Chiên (5) | Fried chicken wings $ 5.25
6. Tôm Chiên (5) | Fried shrimp $ 6.25
7. Cua Cream Cheese (5) | Crabmeat cream cheese Rangoon $ 5.25
8. Khoai Tây Chiên | French fried $ 3.45

C – Cuốn | ROLLS

1. Chả Giò Mặn (2) | Crispy egg rolls (fried) $ 3.45
2. Chả Giò Chay (2) | Crispy veggies egg rolls (fried) $ 3.45
3. Gỏi Cuốn Tôm Thịt (2) | Shrimp & pork spring rolls (salad roll) $ 3.95
4. Gỏi Cuốn Tôm (2) | Shrimp spring rolls (salad roll) $ 3.95
5. Gỏi Cuốn Gà Nướng (2) | BBQ chicken spring rolls (salad roll) $ 3.95
6. Gỏi Cuốn Thịt Nướng (2) | BBQ pork spring rolls (salad roll) $ 3.95
7. Gỏi Cuốn Đậu Hủ (2) | Tofu spring rolls (salad roll) $ 3.95
8. Gỏi Cuốn Trái Bơ (2) | Avocado spring rolls (salad roll) $ 3.95

G – Gỏi | SALADS

1. Gỏi Gà | Chicken salad $ 6.95
2. Gỏi Tôm | Shrimp salad $ 7.95
3. Gỏi Tôm & Gà | Shrimp & chicken salad $ 8.95
4. Gỏi Xoài | Mango salad $ 7.95
5. Gỏi Chay | Tofu salad $ 6.95

LCD – LUVLY COMBO DEALS: select your favorite soup & sandwich

(exclude #1 & #2)

Phở + Bánh Mì | NOODLE SOUP (Small) + SANDWICH (Half / Full) $10.95/$12.95

1. *Phở Bò & Bánh Mì | Beef filet mignon, flank, brisket & sandwich (Half/Full)

2. *Phở Gà & Bánh Mì | Chicken soup & sandwich (Half/Full)
3. *Phở Đồ Biển & Bánh Mì | Seafood soup & sandwich (Half/Full)
4. *Phở Chay & Bánh Mì | Tofu veggies soup & sandwich (Half/Full)

BM – Bánh Mì | SANDWICHES (with egg mayo & veggies)

Add Fried Egg (1) $ 1.25

1. *Bánh Mì Chảo | Sizzling egg, pate, ham, jambon, headcheese & sausage $ 7.95
2. *Bánh Mì Tôm Nướng | Grilled shrimp sandwich $ 6.95
3. *Bánh Mì Đặc Biệt | Classic sandwich, pate, ham, jambon, headcheese $ 5.95
4. *Bánh Mì Thịt Nướng | Grilled pork sandwich $ 5.95
5. *Bánh Mì Gà Nướng | Grilled chicken sandwich $ 5.95
6. *Bánh Mì Trứng | Scramble egg sandwich $ 5.95
7. *Bánh Mì Trái Bơ | Avocado sandwich $ 5.95
8. *Bánh Mì Đậu Hủ | Tofu sandwich $ 5.95

P – Phở | NOODLE SOUP (Beef/Chicken/Veggies Broth)

Medium 9.95 | X-Large 12.95

Add Beef Short Rib 3.45

1. *Phở Đặc Biệt “I LUV PHO” | Filet mignon, beef meatballs, flank, tripe & soft tendon
2. *Phở Tái | Beef filet mignon
3. *Phở Tái Bò Viên | Beef filet mignon & meatballs
4. *Phở Tái Chín | Beef filet mignon & brisket
5. *Phở Tái Nạm | Beef filet mignon & flank
6. *Phở Tái Gân | Beef filet mignon & soft tendon
7. *Phở Tái Gầu | Beef filet mignon & crunchy fat
8. *Phở Tái Sách | Beef filet mignon & tripe
9. Phở Bò Viên | Beef meatballs
10. Phở Chín | Well done brisket
11. Phở Chín Nạm | Beef flank & brisket
12. Phở Chín Nạm Gầu Sách | Beef flank, brisket, crunchy fat, tripe
13. Phở Nạm | Beef flank
14. Phở Nạm Gầu | Beef flank & crunchy fat
15. Phở Gà (thịt trắng) | White meat chicken
16. Phở Gà (thịt nâu) | Dark meat chicken
17. Phở Tôm | Shrimp
18. Phở Hải Sản | Seafood
19. Phở Chay | Tofu & veggies

K – Bò Kho | BEEF STEW

Medium 10.95 | X-Large 12.95

1. Phở Bò Kho | Spicy beef stew with rice noodles
2. Bánh Mì Bò Kho | Spicy beef stew with French bread
3. Mì Bò Kho | Spicy beef stew with egg noodles
4. Bún Bò Kho | Spicy beef stew with rice vermicelli

M – Mì / Hủ Tiếu | RAMEN / RICE NOODLE SOUP (Pork Broth)

1. Mì Thập Cẩm | Special combination ramen $ 11.95
2. Mì Hải Sản | Seafood ramen $ 12.95
3. Hủ Tiếu Thập Cẩm | Special combination rice noodle soup $ 11.95
4. Hủ Tiếu Hải Sản | Seafood rice noodle soup $ 12.95

CN – Cơm & Nướng | STEAM RICE & GRILLED

Adding Fried Egg (1) 1.25

1. Cơm Tấm Đặc Biệt “I LUV PHO” | 5 topping with broken rice $ 13.95
2. Cơm Tấm Sườn Nướng | Grilled pork chop with broken rice $ 12.95
3. Cơm Tấm Thịt Nướng | Grilled pork with broken rice $ 12.95
4. Cơm Thịt Nướng | Grilled pork with rice $ 12.95
5. Cơm Gà Nướng | Grilled chicken with rice $ 11.95
6. Cơm Tôm Nướng | Grilled shrimp with rice $ 12.95
7. Cơm Sườn Bò Đại Hàn | Korean BBQ beef ribs with flavor rice $ 13.95

T – Cơm Thố Tay Cầm | CASSEROLE

1. Cơm Tay Cầm Đặc Biệt “I LUV PHO” | Crispy baked rice topping with shrimp, imitation crab, squid, chicken, beef & veggies $ 13.95
2. Cơm Tay Cầm Gà | Crispy baked rice topping with chicken & veggies $ 11.95
3. Cơm Tay Cầm Bò | Crispy baked rice topping with beef & veggies $ 11.95
4. Cơm Tay Cầm Hải Sản | Crispy baked rice topping with shrimp, imitation crab, squid & veggies $ 13.95
5. Cơm Tay Cầm Tôm | Crispy baked rice topping w/ shrimp & veggies $ 12.95
6. Cơm Tay Cầm Chay | Crispy baked rice topping w/ tofu & veggies $ 11.95

B – Bún | VERMICELLI & Veggies

Adding Egg Roll (1) 1.45

1. Bún Tôm Thịt Nướng | Grilled shrimp, pork & egg rolls $ 11.95
2. Bún Thịt Nướng | Grilled pork $ 10.95
3. Bún Gà Nướng | Grilled chicken $ 10.95
4. Bún Tôm Nướng | Grilled shrimp $ 11.95
5. Bún Bò Xào Sả Ớt | Spicy beef sautéed w/ lemongrass & onions $ 10.95
6. Bún Gà Xào Sả Ớt | Spicy chicken sautéed w/ lemongrass & onions $ 10.95
7. Bún Đậu Hủ | Spicy tofu sautéed w/ lemongrass & onions $ 10.95

X – Món Xào | STIR FRIED DISHES | WITH PAN FRIED NOODLES / STEAM RICE

1. Hủ Tiếu Áp Chảo Thập Cẩm | Combination flat noodles (shrimp, beef, chicken, squid & veggies) $ 13.95
2. Hủ Tiếu Áp Chảo Bò | Beef & veggies served w/ flat noodles $ 12.95
3. Hủ Tiếu Áp Chảo Gà |Chicken & veggies served w/ flat noodles $ 11.95
4. Mì Xào Dòn Hải Sản | Seafood & veggies w/ crispy noodles $ 13.95
5. Cơm Xào Thập Cẩm | Combination (shrimp, beef, chicken, squid & veggies) served w/ steam rice $ 12.95
6. Cơm Tôm Xào Rau Cải |Shrimp & veggies served w/ steam rice $ 12.95
7. Cơm Bò ào Sả Ớt | Spicy beef sautéed w/ lemongrass, bell peppers & onions $ 12.95
8. Cơm Gà Xào Sả Ớt | Spicy chicken sautéed w/ lemongrass, bell peppers & onions $ 11.95
9. Hủ Tiếu Áp Chảo Chay | Tofu & veggies served w/ flat noodle $ 11.95
10. Mì Xào Dòn Chay | Tofu & veggies w/ crispy noodle $ 11.95
11.Cơm Đậu Hủ Xào | Spicy tofu sautéed with lemongrass, bell peppers & onions $ 11.95

CC – Cơm Chiên | FRIED RICE

1. Cơm Chiên Thập Cẩm | Combination fried rice $ 12.95
2. Cơm Chiên Gà | Chicken fried rice $ 11.95
3. Cơm Chiên Tôm | Shrimp fried rice $ 12.95
4. Cơm Chiên Gà Lúc Lắc | Shaking chicken served w/ steam rice / fried rice $ 12.95
5. Cơm Chiên Bò Lúc Lắc | Shaking beef served w/ steam rice or fried rice $ 13.95
6. Cơm Chiên Chay | Tofu & veggies fried rice $ 11.95

S – Các Món Gọi Thêm | SIDE DISHES

1. *Trứng Trần (2) | 2 Poached eggs in beef soup $ 2.00
2. Hành Trần/Dấm | Steam onion/vinaigrette onion $ 1.00
3. Chén Cơm Trắng/Bún/Phở | Steam rice/vermicelli/rice noodles $ 1.45
4. Thêm Bò/Gà vào Phở | Extra meat in noodle soup (beef/chicken) $ 2.45
5. Thêm Dĩa Tái | Extra plate of rare filet mignon $ 3.45
6. Chén Bò Viên | Beef meatballs soup $ 3.45
7. Phở Không Thịt | Noodles in beef/chicken soup $ 5.95
8. Chén Sườn Bò | Beef short rib in soup $ 5.95
9. Đậi Hủ Rau Cải Luột & Sốt | Tofu & steam veggies w/ sauce $ 6.95

Assorted Veggies: broccoli, carrot, baby bok choy & mushrooms

*Consumer advisory: consuming raw or under cooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness if you have certain medical conditions.